Obispos por cargos
Arzobispos residenciales (13)
Obispos residenciales (47)
Obispo castrense (1)
Obispos prelados (4)
Obispos eparcas (2)
Obispo exarca (1)
Obispo coadjutor (1)
Obispos auxiliares (24)
Arzobispos titulares (2)
Arzobispos eméritos (11)
Obispos eméritos (31)
Administrador apostólico (1)